Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://wizaz.pro.

Administratorem strony jest Kosma Mitraszewski, NIP: 675-120-56-39.

Kontakt z administratorem możliwy poprzez formularz kontaktowy, umieszczony w dziale „Kontakt”.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – firma Kosma Mitraszewski, NIP: 675-120-56-39,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://wizaz.pro,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji zwrotnej.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza komentowania artykułów przetwarzane są w celu prowadzenia dyskusji z Użytkownikiem.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, oraz systemu komentarzy przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego Jetpack, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257, REGON: 122662465 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, co następuje.

Administratorem Pani danych osobowych jest firma Monika Mitraszewska, 30-438 Kraków, ul. Borkowska 25, NIP: 679-270-12-23, email: info@wizaz.pro

Administrator będzie przetwarzać Pani dane wyłącznie w celu wykonania umowy wizażu, objętej udzielonym zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani danych w celu marketingu bezpośredniego. W każdej chwili przysługuje Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pani dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy.

Administrator będzie przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Okresy przechowywania danych osobowych wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu administratora.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdej chwili przysługuje Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Jeśli uzna Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Pani danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi wizażu będzie niemożliwa.

kursy makijau krakw
Top